Terms


For english version see below.

HANDELSBETINGELSER
Velkommen til KP-FOTO webshop. Ved handel på denne hjemmeside accepterer du automatisk nedenstående betingelser. Vi anbefaler derfor, at du læser betingelserne grundigt igennem, inden du handler på vores webshop.

KØB AF VARER
Ved køb af varer på KP-FOTO webshop skal du udfylde dine personlige informationer såsom navn, adresse og betalingsinformationer. Når dette er gjort, vil du modtage en bekræftelse af din bestilling pr. e-mail.

LEVERINGSTID
Ved bestilling afsendes varen indenfor 3 hverdage, og der kan derfor gå op til 5 hverdage, inden varen er fremme.

REKLAMATIONER
KP-FOTO webshop handler under købeloven og under de retningsliner, der er givet af forbrugerstyrelsen. Reklamationer foregår efter købelovens regler. Det betyder, at du kan klage over fejl og mangler ved varen, som er opstået inden 24 måneder efter købet. Dette gælder dog ikke fejl, skader eller slidtage som skyldes forkert brug, manglende vedligeholdelse eller almindelig slid. Ved reklamation, fejl og mangler eller ved udeblevne leverancer kontakt venligst kundeservice på mail@kp-foto.com.

BETALING
Hos KP-FOTO webshop kan du betale med Paypal eller via bank overførsel.
Beløbet bliver først fratrukket din konto, når varerne afsendes fra vort lager. Alle priser hos KP-FOTO webshop er angivet i DKK og er inklusive 25% moms, medmindre varen er til et ikke EU land. Se afsnittet med TOLD OG MOMS.

TOLD OG MOMS
Bestiller du fra et EU-land betales der dansk moms, men ingen told efter reglerne om varernes frie bevægelighed. Bestiller du derimod fra et land udenfor EU, kan der blive påført lokale skatter og told som vi ikke kan drages til ansvar for, men til gengæld fratrækkes dansk moms. Hvis dette er tilfældet vil du blive kontaktet af fragtfirmaet. Vær opmærksom på, at dette kan forsinke forsendelsen en del, da varerne bliver holdt tilbage i tolden. Det er derfra dit ansvar at tage kontakt til fragtfirmaet og betale de påførte meromkostninger.

FORSENDELSE
Vi sender alle varer som pakkepost, det gør det muligt at spore pakken, hvis der skulle opstå problemer. Varerne er forsikrede under forsendelsen og ved modtagelse bedes du kontrollere pakkens indhold. Er pakken og/eller indholdet beskadiget, når du modtager det, skal du anmelde det til Post Danmark med det samme, eller senest 2 dage efter modtagelsen og returnere varen til os. KP-FOTO webshop er ikke ansvarlig for varer, der er beskadiget under transporten.

Vi pakker altid varerne sikkert ind, så risikoen for fragtskader minimeres.

Vi afsender din pakke inden 3 hverdage. I tilfælde af udsolgte varer kontakter vi dig telefonisk eller på mail og aftaler, om du ønsker at vente på, at varen er på lager igen. Skulle der opstå forsinkelser hos Post Danmark kan KP-FOTO webshop dog ikke drages til ansvar. Vær opmærksom på, at leverancer til Bornholm og andre småøer i visse tilfælde kan vare lidt længere.

Hvor bliver min pakke af?
Hvis din pakke udebliver, eller du bliver utålmodig, så kontakt os på kundeservice mail@kp-foto.com. Husk at finde dit ordrenummer frem. Du kan også spore din pakke på www.postdanmark.dk. Her skal du bruge det tracking nummer, som du modtager i en email, når vi har afsendt pakken.

English Version

TERMS
Welcome to KP-FOTO shop .By trading on this website you agree to the following conditions. We recommend that you read the conditions carefully before you shop at our online shop.

PURCHASE OF GOODS
When purchasing items on KP-FOTO shop please fill in your personal information such as name, address and payment information. Once this is done, you will receive a confirmation of your order by email.

DELIVERY
When ordering goods shipped within 3 business days , and therefore can take up to 5 business days before the goods arrive.

COMPLAINTS
KP-FOTO shop acting under the Sale of Goods Act and under the guidelines given by the National Consumer Agency. Complaints done after purchase Act. This means that you can complain about defects in the goods that have occurred within 24 months after purchase. This does not apply to defects, damage or wear caused by misuse, lack of maintenance or normal wear. For complaints, defects or missed deliveries please contact customer service at mail@kp-foto.com.

PAYMENT
At KP-FOTO shop you can pay by Paypal or by bank transfer.
The amount will be deducted from your account when the goods are shipped from our warehouse. All prices at KP-FOTO shop are stated in DKK and are inclusive of 25% VAT, unless the item is for a non-EU country. See section DUTY AND VAT.

DUTY AND VAT
If you order from an EU country pay Danish VAT but no duty under the rules on free movement of goods. If you order the other hand, from a country outside the EU, can be applied to local taxes and duties which we can not be held responsible for, but then deducted Danish VAT. If this is the case you will be contacted by carrier. Be aware that this may delay the shipment part because the goods are being held up in customs. It is then your responsibility to contact the shipping carrier and pay the extra costs inflicted.

SHIPPING
We send all items by parcel post, it makes it possible to track the package if any problems develop. Goods are insured in transit and on receipt please check the package contents. Is the package and / or contents damaged when you receive it, please report it to Post Denmark immediately, or within 2 days of receipt and return the item to us. KP-FOTO shop is not responsible for goods damaged in transit.

We always pack the goods safely so the risk of cargo damage is minimized.

We ship your package within 3 business days. In the event sold out we will contact you by phone or mail and appointments if you want to wait until the item is back in stock. Should there be delays with Post Denmark, the KP-FOTO webshop not be held liable. Please note that deliveries to Bornholm and other islands in some cases can last a little longer.

Where is my package ?
If your package fails or you are impatient, please contact us at customer service mail@kp-foto.com. Remember to take your order number above. You can also track your package on www.postdanmark.dk. Here you must use the tracking number that you receive in an email when we have shipped the package.

Comments are closed.